Піщанська селищна рада

Вінницька область, Тульчинський район

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з поводження з побутовими відходами індивідуальним споживачам-фізичним та юридичним особам на території Піщанської теритріальної громади

Дата: 30.04.2024 11:03
Кількість переглядів: 31

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з поводження з побутовими відходами індивідуальним споживачам-фізичним  та юридичним  особам на території  Піщанської  теритріальної громади

 

Комунальне підприємство « (код ЄДРПОУ 35150649) (надалі- Виконавець), в особі директора Карауша  Ігора  Миколайовича, що діє на підставі Статуту, яке визначене Виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території Піщанської  селищної ради, відповідно до рішення виконавчого комітету Піщанської селищної ради від 16.04.2024 року  № 751«Про  введення  в  дію рішення конкурсної комісії щодо  визначення переможця  конкурсу з  вивезення  твердих побутових відходів  на  території Піщанської  селищної ради», керуючись чинним законодавством України, відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил , Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок надання житлово-комунальних послуг, пропонує фізичним особам, які є індивідуальним споживачем (надалі – Споживач) отримувати послуги з вивезення побутових відходів на території Піщанської  територіальної  громади, передбачені цим Договором.

Даний  Договір є публічним відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та його умови є однакові для всіх Споживачів. Договір може бути укладений лише шляхом приєднання Споживача до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про відходи», Законі України «Про житлово-комунальні послуги», в Правилах надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених Постановою КМУ №1070 від 10.12.2018р.

 

Умови приєднання до договору

Для фізичних осіб, які до моменту опублікування цього Договору не користувалися послугами Виконавця, підтвердженням повного та безумовного акцептування (приєднання) Договору є беззастережне прийняття його умов та здійснення останнім плати за надані послуги.

Договір вважається укладеним без/з його подальшим оформленням у письмовому вигляді з моменту акцептування договору та/або сплати Споживачем рахунку (квитанції) Виконавця за надані послуги з поводження з побутовими відходами чи вчинення інших дій, передбачених договором або чинним законодавством України, що свідчить про згоду дотримуватися умов Договору, без його підписання письмового примірника Сторонами.

Споживач дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту надання останньому заяви-замовлення та/або оплати наданих послуг.

Виконавець на вимогу Споживача надає йому оформлену належним чином письмову форму цього Договору.

Укладаючи цей Договір, Споживач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, тарифів та норм накопичення, що діятимуть на моменту акцептування цього Договору.

 

Предмет договору

Виконавець зобов’язується надавати Споживачеві згідно з затвердженим графіком та умов цього Договору послуги з поводження з побутовими відходами за ДК 021:2015-90510000-5, а Споживач зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги за встановленими тарифами та нормами накопичення у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі – послуги) відповідно Правил благоустрою території Піщанської територіально громади. 

 

Перелік послуг

Виконавець надає споживачеві послуги з поводження з твердими побутовими відходами, або   з твердими, великогабаритними, ремонтними, рідкими, небезпечними відходами, що входять до складу побутових.

Послуги з вивезення   побутових  відходів  надаються  за безконтейнерною або  контейнерною схемою.

Для вивезення відходів  за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери, що належать Споживачу.  

Завантаження побутових відходів здійснюється Виконавцем. Під’їзд до місця збору відходів для спеціалізованого транспорту Виконавця повинен бути безперешкодним в будь-яку пору року.

Для вивезення твердих відходів за безконтейнерною схемою Споживач зобов’язаний виставити у місцях, погоджених з Виконавцем, пакети з відходами. Пакети з відходами повинні бути щільно ув’язаними. Завантаження пакетів з відходами здійснюється Виконавцем.

Збір побутових відходів повинен відповідати вимогам санітарії та гігієни.

Не допускається змішування побутових відходів з великогабаритними відходами, гілками, опалим листям, будівельним сміттям, металом.

Тип та кількість  спеціально обладнаних  для  цього транспортних   засобів,  необхідних   для  перевезення  відходів, визначаються Виконавцем.

 

Вимірювання обсягу та визначення якості послуг

Обсяг надання послуг з поводження з побутовими відходами розраховується Виконавцем на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування..

Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється Виконавцем на підставі норм, затверджених рішенням виконавчого комітету  Піщанської  селищної  ради  від 31.03.2023 року №529 «Про  встановлення  тарифів комунальному  підприємству «Піщанка-водоканал» на послуги з вивезення  твердих  побутових  відходів на території   Піщанської  селищної  ради».

При накопиченні побутових відходів понад встановлену норму, розрахунок проводиться за фактичним накопиченням.

У разі зміни норм накопичення, діючих на момент акцептування цього Договору, Сторони домовились, що такі зміни поширюються і на умови цього Договору без додаткового їх узгодження Сторонами та внесення додаткових змін, та застосовуються автоматично з моменту вступу в силу відповідного нормативного документу, яким затверджено новий норматив.

Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

 

Ціна та порядок розрахунків

Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами затверджені рішенням виконавчого комітету  Піщанської  селищної  ради  від 31.03.2023 року №529.

 

Вартість вивезення твердих побутових відходів для населення становить 24,00 з ПДВ  за місяць на одного мешканця прописаного або проживаючого в будинку.

Для бюджетних  організацій та інших  споживачів -730,00 з ПДВ за 1м.куб або 438,00 з ПДВ за1 контейнер.

Розрахунковим періодом є календарний місяць. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше ніж до 15 числа періоду, що настає за розрахунковим. Можливе здійснення попередньої оплати вартості послуг. Послуги оплачуються в безготівковій формі.

Плата вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у цьому Договорі або у наданому Виконавцем рахунку-акті за надані послуги.

Наявність пільг (для фізичних осіб- індивідуальних споживачів), передбачених законодавчими актами, підтверджується документами, якими підтверджується надання пільг.

Про намір змінити вартість послуг або прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на послуги, Виконавець сповіщає Споживача із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань шляхом повідомлення, відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та вимог Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Україні від 05.06.2018 р. № 130. Нові тарифи на послуги застосовуються без додаткового їх узгодження Сторонами та внесення додаткових змін до цього Договору, та застосовуються автоматично з моменту вступу в силу відповідного нормативного документу, яким затверджено нові тарифи.

У разі потреби   Виконавець має право  здійснювати перерахунок   вартості  фактично  наданих  послуг, за умови надання Споживачем належним чином оформленихдокументів у порядку, визначеному діючим законодавством України.

 

Права та обов’язки споживача

Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із діючим законодавством і умовами цього Договору;

2)одержання без додаткової оплати від Виконавця інформації про послуги,  зокрема про їх вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, норми надання послуг і графік вивезення відходів;

3) відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних Виконавцем його майну внаслідок ненадання, неналежного надання або надання послуг не в повному обсязі, що підтверджені належними та допустимими доказами;

4) усунення виконавцем  недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту письмового звернення Споживача;

5) внесення за погодженням з Виконавцем у цей  договір змін, що впливають на розмір плати за послуги шляхом подання відповідної заяви-замовлення;

6) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

7) несплату вартості послуг за період тимчасової  відсутності фізичної особи – індивідуального споживача та/або членів  його сім’ї  понад 30 календарних днів на підставі письмової заяви і документального підтвердження такої відсутності (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання тощо);

8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;

9) отримання без додаткової плати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані  від Споживача платежі;

10) припинення дії цього договору шляхом його розірвання після повного виконання своїх фінансових зобов'язань перед Виконавцем, письмово попередивши про це Виконавця не менш як за місяць до запланованої дати розірвання договору, за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуги.

 

Споживач зобов’язується:

1) укладати договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом,

надавати достовірні дані, що можуть ідентифікувати Споживача.

2)оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з вивезення відходів;

3) сприяти виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором;

4) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, в тому числі роздільне збирання побутових відходів;

5) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

6) оплачувати в  установлений  договором  строк  надані  йому послуги з поводження з побутовими відходами;

7) дотримуватися правил пожежної безпеки та санітарних норм;

8) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню у розмірі, встановленому відповідно до умов цього договору;

9) письмово інформувати виконавця про факти та обставини, що впливають на розмір оплати за цим договором, протягом 10 календарних днів від дня настання таких обставин (подій). Індивідуальний споживач  повинен інформувати Виконавця про  зміну власника житла (приміщення), фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, осіб, строк тимчасового проживання яких у квартирі власника (наймача, орендаря) перевищив один місяць, а також про інші зміни, що впливають на розмір щомісячного платежу за послуги протягом 10 календарних днів від дня настання таких обставин (подій).

10) створювати Виконавцю умови для вільного доступу до таких контейнерних майданчиків, не допускати перевантаження контейнерів;

11) забезпечити  належне збирання та зберігання відходів, з урахування унеможливлення їх переповнення;

12)  сприяти  Виконавцю  у  наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором.

Права та обов’язки виконавця

Виконавець має право:

1) вимагати від Споживача обладнати контейнерні майданчики  (за умови перебування території на якій вони розміщенні у власності Споживача) та забезпечувати утримання у належному  санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків,  у разі якщо  вони перебувають  у власності Споживача;

2) вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів,  у разі якщо  вони перебувають  у власності Споживача, з метою запобігання їх переповненню;

3) вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

4) припинити/зупинити  надання послуг у разі  їх несплати або оплати не в повному обсязі  в порядку і строки, встановлені законом та договором. Надання послуг відновлюється в повному обсязі протягом трьох робочих днів з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги;

5) вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення  виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених Виконавцем;

6) звертатися до суду у разі порушення  Споживачем умов договору;

7) отримувати від Споживача інформацію, яка впливає на зміну обсягів накопичення, інші факти та обставини, що впливають на розмір оплати за цим договором

8) у разі несвоєчасного здійснення Споживачем платежів за послуги нараховувати пеню у розмірі, встановленому відповідно до цього Договору;

Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність та відповідну якість  послуг  відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил  надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та умов цього договору;

2) готувати на укладати із споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

4) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

5) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

6) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених недоліків (неполадок), пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

7) інформувати споживача про намір або зміну цін/тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами;

8) мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити побутові відходи  тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення;

9) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному  стані  контейнерів  та контейнерних   майданчиків  у  разі перебування  їх  у  власності виконавця;

10) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на   контейнерному  майданчику   через    недотримання    графіка перевезення,  проводити  прибирання  в  разі  розсипання побутових відходів  під  час  завантаження у спеціально обладнаний для цього
транспортний засіб.

Відповідальність сторін за невиконання умов договору

Сторони несуть відповідальність за порушення умов договору відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи»

У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає Виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 “Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг”.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до умов цього Договору.

 

Розв’язання спорів

Спори за договором між сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку. 

Спори, пов’язані з пред’явленням претензій, можуть розв’язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

 

 

 

Форс-мажорні обставини

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.                 

Строк дії, умови продовження та припинення договору

Даний Договір укладається з врахуванням вимог статтей 205, 631, 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

Цей договір є публічним та набирає чинності з 16.04.2024 року та діє до моменту визначення переможця нового  конкурсу . Після закінчення встановленого на всій території України воєнного стану споживач повинен укласти з Виконавцем особисто індивідуальний договір на послуги з поводження з побутовими відходами.

Договір вважається таким, що продовжений (пролонгований), на черговий строк, якщо за місяць до закінчення строку його дії жодна із сторін письмово не заявила про намір розірвати цей Договір. Така пролонгація строку можлива без обмеження терміну.

Договір може бути розірваний достроково у разі:

-за вимогою однієї із сторін, при цьому остання повинна не пізніше ніж за 30 календарних днів письмово повідомити про це іншу сторону, а також провести остаточні взаєморозрахунки та виконати всі фінансові зобов'язання одна перед одною з дотриманням умов цього Договору;

-переходу права власності (користування) на квартиру (приміщення) до іншої особи  або припинення права власності, шляхом письмового повідомлення Споживачем Виконавця;

- невиконання умов договору сторонами договору;

- смерті фізичної особи – споживача;

- прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи (споживача або виконавця);

- за рішенням суду;

- в інших випадках, передбачених законом.

Прикінцеві положення

Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови цього Договору. Споживач, який акцептував умови цього Договору підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору.

Даний Договір публічно доводиться до відома всіх СпоживачівПіщанської  територіальної  громади  шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Піщанської селищної  ради.

Споживач надає Виконавцю згоду на обробку будь-яких персональних даних Споживача та виконання пов’язаних із такою обробкою дій у рамках цього Договору та Закону України «Про захист персональних даних».

У разі внесення змін до цього Договору, Виконавець зобов'язується розмістити відповідне повідомлення про такі зміни та новий текст публічного Договору на офіційному веб-сайті Боярської міської ради протягом 10 робочих днів з моменту набрання змінами чинності. У разі незгоди Споживача зі змінами, спір вирішується у судовому порядку.

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до цього умов.

З Правилами надання послуг з вивезення побутових відходів та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів Споживач ознайомлений.

 

Реквізити Виконавця

 

Комунальне підприємство«Піщанка-водоканал»

24700, Вінницька  область, Тудьчинський  район, с-ще Піщанка, вул.Центральна, буд.1

р/р UA623052990000026006016106995 в ПАТ КБ «Приватбанк»

МФО 305299, ЄДРПОУ 35150649

телефон +380680195799

              

 

Для сплати за послугу із вивезення побутових відходів необхідно вказати особовий рахунок, який можна дізнаватися в Комунальному підприємстві «Піщанка-водоканал» за тел. 380680195799


Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора